Computer Science

Technology are around ^^

QA and QC relationship มิถุนายน 28, 2009

Quality Assurance (QA) คือ ??? 

– การประกันคุณภาพ

– กิจกรรมที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ เช่น กิจกรรมการ audit มีการจัดทำ sampling plan เป็นต้น ซึ่งทุกโรงงานก็ต้องมีการทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังคงแยกไม่ออก

 

Quality Control (QC) คือ ??? 

– การควบคุมคุณภาพ เป็นการควบคุมกระบวนการผลิตหรือการให้บริการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร ซึ่งรวมทั้งระบบการตรวจสอบ แก้ไข (Corrective Action) เมื่อพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด นั่นคือ ความเสียหายหรือปัญหาเกิดขึ้นแล้ว จึงค่อยแก้ไข

– การรักษาไว้ซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า การจะรักษาความพึงพอใจนั้นก็คือ ต้องมีการทำ Problem solving อยู่เสมอ เพราะว่าความต้องการของลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดย qc 7 tools ก็จะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการกับปัญหาคุณภาพที่เกิดขึ้น

 

ตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

                 ในกระบวนการผลิตและการให้บริการในองค์กรใดๆก็ตาม จะต้องมีกิจกรรม คือ กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเริ่มตั้งแต่การป้อน input คือปัจจัยต่างๆ เช่น วัตถุดิบ เข้าสู่กระบวนการ แล้วได้ output เช่น ผลิตภัณฑ์ หรือผลของการให้บริการ ออกมา

                 เพื่อให้ได้ output ที่มีคุณภาพตามที่องค์กรกำหนดไว้ โดยมักจะขึ้นอยู่กับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า องค์กรจะต้องมีการควบคุมกระบวนการและตรวจสอบคุณภาพของ output ว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ถ้าไม่ก็ต้องกำหนดให้มีปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action, CA) เพื่อกำจัดข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนั้น นี่คือ การควบคุมคุณภาพ (Quality Control, QC)

                 แต่การควบคุมคุณภาพยังไม่สามารถกำจัดข้อบกพร่องได้หมด เพราะต้องรอให้เกิดข้อบกพร่องเกิดขึ้นเสียก่อนจึงจะกำจัดได้ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไข บางครั้งผลิตภัณฑ์นั้นอาจแก้ไขไม่ได้ด้วย จึงเป็นผลให้ต้องกำหนดปฏิบัติการป้องกัน (Preventive Action, PA) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เคยเกิดขึ้นไม่ให้เกิดซ้ำอีก หรือหากจะเกิดขึ้นจริงๆก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก นี่คือ การประกันคุณภาพ (Quality Assurance, QA)

                  ในปัจจุบันการประกันคุณภาพก็ไม่เพียงพอ เพราะยังต้องกำหนดปฏิบัติการปรับปรุง (Improvement Action, IA) เพื่อให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) ด้วย เราเรียกว่า ระบบการบริหารคุณภาพ (Quality Management System)

 

ปล.

            7 tools คือ เครื่องมือ 7 ชนิดที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตเพื่อตรวจสอบความผิดปกติ,เพื่อหาสาเหตุของควาผิดปกติของกระบวนการผลิต ดังนี้
            1.ตารางตรวจสอบ(Check Sheet)
            2.ผังพาเรโต(Pareto Diagram)
            3.ผังก้างปลา (Fish Bone)
            4.กราฟและแผนภูมิควบคุม(Graphs and Control Chart)
            5.ฮีสโตแกรม (Histogram)
            6.การจำแนกข้อมูล(Stratification)
            7.ผังกระจาย(Scatter Diagram)

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s