Computer Science

Technology are around ^^

QA and QC relationship มิถุนายน 28, 2009

Quality Assurance (QA) คือ ??? 

– การประกันคุณภาพ

– กิจกรรมที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ เช่น กิจกรรมการ audit มีการจัดทำ sampling plan เป็นต้น ซึ่งทุกโรงงานก็ต้องมีการทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังคงแยกไม่ออก

 

Quality Control (QC) คือ ??? 

– การควบคุมคุณภาพ เป็นการควบคุมกระบวนการผลิตหรือการให้บริการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร ซึ่งรวมทั้งระบบการตรวจสอบ แก้ไข (Corrective Action) เมื่อพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด นั่นคือ ความเสียหายหรือปัญหาเกิดขึ้นแล้ว จึงค่อยแก้ไข

– การรักษาไว้ซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า การจะรักษาความพึงพอใจนั้นก็คือ ต้องมีการทำ Problem solving อยู่เสมอ เพราะว่าความต้องการของลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดย qc 7 tools ก็จะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการกับปัญหาคุณภาพที่เกิดขึ้น

 

ตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

                 ในกระบวนการผลิตและการให้บริการในองค์กรใดๆก็ตาม จะต้องมีกิจกรรม คือ กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเริ่มตั้งแต่การป้อน input คือปัจจัยต่างๆ เช่น วัตถุดิบ เข้าสู่กระบวนการ แล้วได้ output เช่น ผลิตภัณฑ์ หรือผลของการให้บริการ ออกมา

                 เพื่อให้ได้ output ที่มีคุณภาพตามที่องค์กรกำหนดไว้ โดยมักจะขึ้นอยู่กับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า องค์กรจะต้องมีการควบคุมกระบวนการและตรวจสอบคุณภาพของ output ว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ถ้าไม่ก็ต้องกำหนดให้มีปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action, CA) เพื่อกำจัดข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนั้น นี่คือ การควบคุมคุณภาพ (Quality Control, QC)

                 แต่การควบคุมคุณภาพยังไม่สามารถกำจัดข้อบกพร่องได้หมด เพราะต้องรอให้เกิดข้อบกพร่องเกิดขึ้นเสียก่อนจึงจะกำจัดได้ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไข บางครั้งผลิตภัณฑ์นั้นอาจแก้ไขไม่ได้ด้วย จึงเป็นผลให้ต้องกำหนดปฏิบัติการป้องกัน (Preventive Action, PA) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เคยเกิดขึ้นไม่ให้เกิดซ้ำอีก หรือหากจะเกิดขึ้นจริงๆก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก นี่คือ การประกันคุณภาพ (Quality Assurance, QA)

                  ในปัจจุบันการประกันคุณภาพก็ไม่เพียงพอ เพราะยังต้องกำหนดปฏิบัติการปรับปรุง (Improvement Action, IA) เพื่อให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) ด้วย เราเรียกว่า ระบบการบริหารคุณภาพ (Quality Management System)

 

ปล.

            7 tools คือ เครื่องมือ 7 ชนิดที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตเพื่อตรวจสอบความผิดปกติ,เพื่อหาสาเหตุของควาผิดปกติของกระบวนการผลิต ดังนี้
            1.ตารางตรวจสอบ(Check Sheet)
            2.ผังพาเรโต(Pareto Diagram)
            3.ผังก้างปลา (Fish Bone)
            4.กราฟและแผนภูมิควบคุม(Graphs and Control Chart)
            5.ฮีสโตแกรม (Histogram)
            6.การจำแนกข้อมูล(Stratification)
            7.ผังกระจาย(Scatter Diagram)

Advertisements